03 فروردين 1402 ساعت 03:22

فایل های آموزشی

کلیپ های آموزشی

پوستر و پمفلت

           نام                                  سمت                                مشخصات                                            

    دکتر فیروزه پورحسینعلی

   رئیس اداره فرآورده های سنتی مکمل

  مدرک : پزشک عمومی

  شماره تماس:

  ایمیل:

    فاطمه انجم شعاع

   کارشناس فرآورده های سنتی مکمل                      

   مدرک:

   شماره تماس:

   ایمیل:                

 

Back to Top

Template Design:Dima Group